Wat wij doen

De gemeente Zutphen geeft op een eigen wijze invulling aan de zorgplicht ten aanzien van ons archeologisch erfgoed. De Erfgoedwet en de aanstaande Omgevingswet geven de spelregels aan die moeten leiden tot een betere bescherming van ons erfgoed in de bodem. De gemeenten hebben hierin een grote rol als bevoegd gezag. Zo toetst de gemeente de omgevingsplannen en stelt zij programma’s van eisen en rapporten op. Daarnaast is de gemeente Zutphen zeer actief om de archeologie en het erfgoed in het algemeen in het prilste stadium bij ruimtelijke plannen te betrekken. Erfgoed is dan een inspiratiebron in plaats van een hinderpaal. Dat is de rol van de gemeentelijke beleidsarcheologen.


Waardenkaart

Vanaf 2007 beschikt de gemeente Zutphen over een gemeentelijke archeologische waardenkaart. Hierop staan onder andere de vindplaatsen en kansrijke gebieden vermeld met een waardering. Deze waardering is gebaseerd op een beleidsmatige afweging wanneer onderzoek noodzakelijk is en wanneer niet. 

De voorschriften geven aan bij welke aard en omvang van bodemingrepen archeologisch (voor)onderzoek verplicht is. In de toelichting worden de beleidskeuzes aangegeven. De waardenkaart wordt jaarlijks geactualiseerd en actueel vertaald naar bestemmingsplannen en andere ruimtelijke omgevingsplannen. Voortschrijdend inzicht leidt tot een steeds nauwkeuriger kaart waarin daadwerkelijk concrete archeologische waarden worden beschermd. De inzichten in de ontwikkeling van de stad, de bewoning en de inrichting van het landschap veranderen steeds. We houden die bij op een kaart, waarin ook de archeologische waardenkaart te zien is.

Kenniscentrum Oost-Gelderland

Team Archeologie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het kenniscentrum in Oost-Gelderland. We voeren de beleid- en adviestaken ook uit voor de gemeente Doesburg en voor de Achterhoekse gemeenten via een dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Achterhoek.

Veldteam

Naast de rol van bevoegd gezag beschikt de gemeente al 25 jaar over een eigen gravend onderzoeksteam. Sinds 2018 is dit ‘veldteam’ als een van de eersten van ons land gecertificeerd. Het veldteam voert onderzoekstaken uit met interne en externe opdrachtgevers. De resultaten worden gepubliceerd in de reeks Zutphense Archeologische Publicaties als ook samengevat te lezen in de jaarverslagen van de gemeente Zutphen.

Verkennend onderzoek

Team Archeologie voert in principe geen bureauonderzoeken, verkennende en karterende bodemonderzoeken uit. Dat gebeurt doorgaans door gecertificeerde onderzoeksbureaus. De gemeente stelt wel nadere eisen aan het uitvoeren van deze onderzoeken.

Naar boven