Erfgoedwet

 

Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het cultureel erfgoed in Nederland. Vóór 2016 waren er verschillende wetten en regels voor behoud en beheer van cultureel erfgoed:

 • Monumentenwet 1988;
 • Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;
 • Wet tot behoud van cultuurbezit;
 • Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied;
 • Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 over onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen;
 • Regeling materieel beheer museale voorwerpen.


Sinds juli 2016 zijn bovenstaande wetten en regels dus samengegaan in 1 wet: De Erfgoedwet. De totstandkoming van de samenwerking van de erfgoedpartners in 2017 is natuurlijk een logisch gevolg van dit landelijk beleid om de wetten te bundelen.

Wat staat er in de Erfgoedwet?

In de Erfgoedwet staat:

 • wat cultureel erfgoed is;
 • hoe Nederland omgaat met roerend cultureel erfgoed (zoals schilderijen);
 • wie welke verantwoordelijkheden heeft;
 • hoe Nederland daar toezicht op houdt.


De Erfgoedwet gaat over de bescherming van ons cultureel erfgoed. Er is ook erfgoed in ruimtelijke ordening (de leefruimte om ons heen). Dit staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wat is nieuw in de Erfgoedwet?

Een groot deel van de Erfgoedwet stond al in andere wetten en regelingen. Wat al goed was in een oude wet of regel, staat net zo in de Erfgoedwet. Bijvoorbeeld wetten en regels over het uitvoeren, teruggeven en behouden van beschermde cultuurgoederen. Op een aantal gebieden zorgt de Erfgoedwet wel voor veranderingen.

Er zijn bijvoorbeeld nieuwe regels voor het afstoten van cultuurgoederen door de Rijksoverheid:

 • Als provincies, gemeenten of het Rijk objecten willen verkopen, moeten experts hier eerst een advies over geven.
 • Dit geldt ook voor universiteiten en waterschappen.
 • Alle beheerders van de rijkscollectie houden zich aan dezelfde regels als zij met kunstvoorwerpen omgaan.


Er zijn ook veranderingen op het gebied van archeologie. Bedrijven of organisaties die archeologisch vooronderzoek of opgravingen doen, hebben daarvoor nu een certificaat nodig.