Toestemming inzien niet-openbare archieven

Vooral in het kader van de bescherming van de privacy kan het voorkomen dat archiefstukken niet openbaar zijn. Nu kunt u in sommige gevallen toch toestemming krijgen het niet openbare archief in te zien.

Aanvragen toestemming

Om toestemming te vragen dient u het formulier ‘Verzoek om toestemming tot raadpleging niet-openbare archieven’ in te vullen en in te leveren. U kunt het formulier aanvragen bij de studiezaalmedewerker of hieronder downloaden. De gemeentearchivaris beslist vervolgens binnen maximaal vijf werkdagen of er wel of geen toestemming tot inzage wordt verleend. In het geval van een positief besluit neemt het Regionaal Archief Zutphen contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen. In het geval van een negatief besluit wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de gemeentearchivaris.

Beroep

Als uw verzoek om dispensatie door de gemeentearchivaris is afgewezen en u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u in beroep gaan. Vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u eerst bezwaar aantekenen bij de gemeentearchivaris. Als deze het besluit niet herziet, kunt u tegen het besluit in beroep gaan bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zutphen. Als uw bezwaren ook daar niet erkend worden, kunt u tenslotte een beroep doen op de rechter en hem om een uitspraak vragen.