Overzicht van kadastrale begrippen

Hieronder vindt u een overzicht van begrippen die u kunt tegenkomen wanneer u onderzoek doet in het kadaster.

 

Afkorting/begrip

Beschrijving

Artikel De zakelijke rechten op onroerend goed van een rechtspersoon (persoon of instantie) zijn op een artikelnummer genoteerd.
b Bunder. Sinds 1820 gelijk aan een hectare (10.000m2).
Bijbouw Genoteerd indien op een perceel bij bestaande gebouwen nieuw is bijgebouwd.
dj Dienstjaar. Aantekeningen zijn in de leggers genoteerd per dienstjaar, ofwel per jaar waarin de belasting betaald werd. Dit kan dus een jaar later zijn dan een bepaalde verandering heeft plaats gehad.
e El. Sinds 1820 is een vierkante el gelijk aan een centiare el, ofwel 1 m2.
Eigendom Bezit.
Erfdienstbaarheid Last waarmee een onroerend goed bezwaard is tot gebruik en tot nut van een ander onroerend goed, zoals het recht van overpad, uitwatering, verbod om bebouwd te worden, enzovoort.
Erfpacht Pacht waarvan de duur niet aan het leven van de pachter verbonden is. Het in gebruik en genot afstaan van onroerend goed, gewoonlijk door de Staat of gemeente, tegen betaling van een jaarlijkse pacht in geld, voortbrengselen of vruchten, veelal voor een tijd van 99 jaar.
recht van gebruik en bewoning Recht om onroerend goed te mogen gebruiken en bewonen zonder het te bezitten.
Herbouw Opnieuw bouwen.
Hyp Hypotheek. Zakelijk recht op een onroerend goed, met als doel de zekerheid voor de nakoming van de verbintenis; geeft de schuldeiser voorrang boven andere schuldeisers, maar de schuldenaar blijft eigenaar van het onroerend goed zolang hij aan zijn verplichtingen voldoet. Veelal een geldlening met onroerend goed als pand.
Legger Register waarin de percelen, waarop door dezelfde persoon dezelfde rechten uitgeoefend worden, onder een hoofd verenigd zijn. 
Meting Dit wordt vermeld als een perceel opgemeten is. 
Minuutplan De eerste kadastrale kaart uit 1832. 
OAT Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. Bevatten per kadastrale gemeente in de volgorde van de sectie en perceelnummers een opgave van naam, woonplaats en beroep van de eigenaar of zakelijk gerechtigde, soort bebouwing, enzovoort van ieder kadastraal nummer.
Perceel onteigenen  De eigendom van een perceel aan iemand ontnemen; in het bijzonder in recht, voor algemeen nut en tegen schadeloosstelling. Dit wordt bij rechterlijk vonnis bepaald.
Opstal Recht van opstal is een zakelijk recht om op de grond van een ander gebouwen, werken of beplanting te hebben. 
Overpad Recht van overpad is het recht om over de grond van een ander een pad te hebben.
Perceel Stuk onroerend goed volgens de in het kadaster aangegeven afmetingen. 
Roede. Sinds 1820 is een vierkante roede gelijk aan een are, ofwel 100m2.
Redres Verbetering, herstel van een fout.
Register 71 Register met verwijzingen van perceelsnummers op de kadastrale kaarten naar de artikelen in de perceelsgewijze leggers. Dit register legt dus het verband tussen een kadastraal perceel en de achtereenvolgende eigenaren.
Ruiling Uitwisseling.
Scheiding De bestaande verbinding wordt verbroken, maar het perceelnummer verandert niet. 
Sectie  Deel van een kadastrale gemeente. 
Servituut Heersende en lijdende erfdienstbaarheid.
Splitsing Het perceel wordt in twee of meer percelen gedeeld. Het perceelnummer verandert in twee of meer nieuwe nummers. 
Verbouw Bestaand gebouw wordt verbouwd. 
Verkoop  Overdracht van eigendom tegen betaling.
Verponding  Belasting op onroerende goederen in de 15e en 16e eeuw. Zie informatieblad Verpondingen.
Vruchtgebruik Zakelijk recht om het goed van iemand anders te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf eigenaar daarvan is.
Zakelijk recht Benaming van de rechten die onmiddellijke heerschappij over een zaak geven en tegen ieder die daar inbreuk op maakt, beschermd worden.