Erfgoed van de week: Brieven aan het archief

Door Mirjam van Velzen-Barendsen

Nadat in het midden van de negentiende eeuw Tadama als eerste archivaris van Zutphen werd aangesteld, werd het mogelijk “het archief” een vraag te stellen. En dat is sindsdien veelvuldig gebeurd. In het archief van het archief (ja, dat bestaat echt!), zitten maar liefst 136 dossiers met ingekomen en kopieën van verzonden brieven, brievenboeken en overzichten van telefonisch gestelde vragen. Ze omvatten een periode van 1867 t/m 2009.

In de negentiende eeuw zijn het voornamelijk “hoge heren” die in de pen klimmen. De onderwerpen zijn divers: Is Napoleon nu wel of niet in Zutphen geweest? Zijn er ook brieven uit de tijd van Karel van Egmond? Wil archivaris Gimberg zo vriendelijk zijn een foto te nemen van de Librije? Verder vragen conservatoren, notarissen en collega-archivarissen of ze archiefstukken mogen lenen. Het oudst bewaarde briefje uit 1867 laat zien dat uitlenen niet altijd verstandig is:

“Zutphen 29 april 672024 03 13 EvdW 11 brieven

Weledele Heer,

Dezer dagen vond ik bij het nazien van eenige papieren bijgaand stuk waarschijnlijk toebehorende aan het Zutphensch Archiev, misschien is het tijdens het voeren eener Procedure voor de stad door wijlen mijnen echtgenoot gebruikt en verzuimd terug te geven.

Ik heb de eer mij met Hoogachting te noemen

Weledele Heer

Uwe Dienaresse

Wed. Steenlack van Altena”

Helaas is niet meer te achterhalen welk archiefstuk mevrouw Steenlack van Altena terugvond tussen haar papieren.

Tegenwoordig beantwoorden de medewerkers van het Regionaal Archief Zutphen nog steeds veel vragen - niet meer per post, maar via de e-mail. De vragen zijn nog veel diverser geworden en gaan bijvoorbeeld over foto’s, voorouders, notarisakten, digitalisering van een charter, bouwvergunningen of studiezaalbezoek. En ook nog wel over Napoleon en brieven uit de tijd van Karel van Egmond. Ook worden er nog wel archiefstukken uitgeleend aan andere instellingen. Maar alleen onder zéér strenge voorwaarden!

Het "archief van het archief" is volledig toegankelijk en in te zien op de studiezaal van het RAZ. De inventaris is terug te vinden op de website:

0298 Archief van de archiefdienst van de gemeente Zutphen (1827-2021)